Corridor Met Logo2

Corridor werd aangesteld voor de biodiversiteit op het terrein. Lees het groenbeheerplan


In het kader van de biodiversiteit werd het studiebureau Corridor aangesteld voor het groenbeheerplan. Je zou er misschien niet onmiddellijk aan denken, maar natuur en biodiversiteit bieden heel wat voordelen voor bedrijventerreinen.

Bron: Groenbeheerplan i.k.v. biodiversiteit door Corridor

Voor Doorn Noord heeft Corridor een beheerplan opgemaakt voor de aanleg en onderhoud van de gemeenschappelijke delen, met zowel aandacht voor de beeldkwaliteit, streekeigen soorten met meerwaarde voor biodiversiteit en die makkelijk te onderhouden zijn. Voor de private delen werden richtlijnen opgemaakt met praktische tips voor de aanleg en beheer van het groen op de eigen bedrijfskavels. De uitgangspunten zijn onder meer een hogere biodiversiteit, een gezonde en mooiere werkomgeving voor personeel en bezoekers en onderhoudsvriendelijk beheer.

In het groenbeheerplan is er een verkenning van het terrein gebeurd en staan de beheervisie en de -maatregelen omschreven. Er werd gekozen voor 3 ambassadeurs  op basis waarvan de biodiversiteit wordt gemonitord.

In het plan wordt het volgende voorzien:

1/ EXTENSIEVE GAZONS EN HOOILAND

De extensieve gazons situeren zich voornamelijk aan de ingang en in de straat en de parkings van het bedrijventerrein. De hooilanden situeren zich aan de buitenzijde van het bedrijventerrein bij de groenbuffers (naast het struweel) en bij de buffergrachten.

Deze gazons worden ingezaaid met een bloemrijk en traag groeiend gras- en bloemenmengsel. Dit worden zeer mooie relatief korte grasvelden met laag blijvende bloemen.

De extensieve gazons worden 7 à 8 keer per jaar gemaaid, de hooilanden 2 à 3 keer per jaar gemaaid.

2/ STRAATBOMEN

Bij de keuze van de bomen houden we rekening met ziektegevoeligheid, streekeigen soorten, beeldkwaliteit en interessant voor bestuivers.

Volgende soorten zijn geschikt: Haagbeuk, Zomereik, Zoete kers, Beuk, Zwarte els.

Voor de straat op het bedrijventerrein kiezen we voor de soort Alnus x spaethii ’Spaeth’ (zwarte els) als laanboom. Een zeer mooie en sterke variëteit van zwarte els, met o.a. deze  eigenschappen: grote windvastheid, snel volwassen beeld, bestand tegen zout en verharding, weinig last van ziekten en plagen en een mooie bloemvorm en herstkleur.

3/ LANDELIJKE BUFFER

Hier kiezen we voor zomereik. Zomereik is een zeer mooie solitaire boom en tevens de waard- en nectarplan van de Eikenpage. Enkele voordelen: grote windvastheid, sterk vertakkende mooie karakterboom, zeer lang levende boom, trage groeier en waard- en nectarplant voor de Eikenpage.

4/ STRUWEEL

De struwelen worden aangeplant als groenbuffers. Ze worden voorzien met lagere struiken en hoogstambomen. Als hoogstamboom kiezen we zomereik. Om het potentieel te verbeteren voor de bijen is het belangrijk dat er voldoende bloemrijke struiken en bomen aanwezig zijn. Interessante soorten voor bijen zijn o.a.: sporkehout, hondsroos, sleedoorn, hazelaar , wilde lijsterbes, boswilg, grauwe wilg en geoorde wilg.

We kiezen niet één soort, maar gaan voor een gemengd struweel met bovenstaande soorten. Zomereik en Sporkehout zijn een nectarplanten van de Eikenpage. Zomereik is ook de waardplant van de rupsen van de Eikenpage.

Als ondergroei voor de struweel nemen we een extensieve hooilandmengsel met toevoeging van Koninginnekruid. Koninginnekruid is een soort die in de regio o.a. ook voorkomt in de Liedekerkse bossen en is een nectarplan van de Eikenpage.

5/ BUFFERGRACHTEN

De buffergrachten zijn natuurlijke of half-natuurlijke grachten en worden aangelegd volgens wadi systeem. Karakteristieke bijenplanten die aan de oever groeien van poelen, grachten en wadi’s zijn bijvoorbeeld moerasrolklaver, vogelwikke, gele lis, braam, penningkruid, moerasandoorn, watermunt, …

6/ EXTRA MAATREGEL: TIJDELIJKE NATUUR

Via een vergunning ‘tijdelijke natuur’ zullen de percelen die voorlopig braakliggend zijn, omgevormd worden tot graslanden met een hoge ecologische waarde. Doorn Noord streeft op deze manier naar een aantrekkelijke en duurzame werkomgeving die afstraalt op gevestigde bedrijven.

7/ EXTRA MAATREGEL: FAUNAVOORZIENINGEN

Nestkasten voor vogels, insectenhotels en vleermuisvriendelijke verlichting worden voorzien.


Het groenbeheerplan kan u hier downloaden