Koen

Parkmanager Koen De Mesel over de meerwaarde van parkmanagement en mede-eigendom


Koen De Mesel is parkmanager en patrimoniumbeheerder bij SOLVA. Hij zal ook als parkmanager voor Doorn Noord optreden. We stelden hem een aantal vragen over de meerwaarde van parkmanagement en mede-eigendom voor het bedrijventerrein Doorn Noord.

Dag Koen, leg je ons even uit

Wat is een vereniging van mede-eigenaars of kort VME?

Het is de feitelijke vereniging van alle eigenaars op een bedrijventerrein die in samenspraak met de parkmanager alle beslissingen neemt met name in verband met het onderhoud van de mede-eigendom, zoals het groenbufferonderhoud en het beheer van het afwateringsstelsel zoals de grachten, wadi’s, bufferbekkens en alle waterpartijen. Ze komt daartoe minstens één keer per jaar samen in de zogenoemde Jaarvergadering.

Wat is het verschil met parkmanagement?

We spreken over parkmanagement wanneer tijdens de Jaarvergadering naast de zorg voor continuïteit bij het onderhoud en beheer van de groenbuffers en van het afwateringstelsel ook andere taken worden toevertrouwd aan de parkmanager. Vaak gaat het over bewegwijzering, beveiliging, opwekking van hernieuwbare energie, beeldkwaliteit, biodiversiteit, enz.  De parkmanager is het centraal aanspreekpunt voor de bedrijven en is belast met de uitvoering van de diverse hem toevertrouwde taken, kortweg het parkmanagement genoemd.

Hoeveel VME’s heeft SOLVA intussen opgericht en welke?

Momenteel zijn er vier VME’s operationeel op de bedrijventerreinen Aalst - Zuid IV, Lierde - Wolfsveld, Zottegem - Meerken en Ronse - Pont-West, fase I.

Hoe gebeurt deze oprichting?

De oprichting gebeurt van rechtswege vanaf de verkoop van de eerste kavel, doch de eerste vergadering van de VME, ook wel Stichtingsvergadering genoemd, vindt om evidente praktische redenen plaats op het ogenblik dat er voldoende kavels verkocht zijn.

Heeft een bedrijf de keuze om mee in te stappen of niet?

Elke kandidaat-koper is verplicht deel te nemen aan het parkmanagement, dat onder meer via de mede-eigendom juridisch verankerd is in een basisakte die de spelregels vastlegt van het parkmanagement. Wie een privatief lot aankoopt onderschrijft bij het verlijden van de authentieke aankoopakte tegelijk ook de basisakte, en zit zo juridisch met alle bedrijven verbonden.

Hoe vaak komt een VME, vb. op het bedrijventerrein in Aalst Zuid IV, samen en waarover wordt beslist?

De VME komt er jaarlijks samen om over de budgetten van het onderhoud en beheer van de groenbuffers, WADI’s, laanbomen en de verschillende acties te beslissen. Rond specifieke acties zoals de bouw van een windturbine, bewegwijzering, camerabewaking, en centrale parkeergelegenheid wordt telkens in een extra bijeenkomst voorzien.

Wat is het voordeel van een VME voor een bedrijf?

Bewaking van de beeldkwaliteit en kostenbesparingen door hetgeen gemeenschappelijk kan worden georganiseerd, zoals het groenonderhoud en beheer van de waterpartijen, maar ook van de meer bedrijventerrein specifieke acties genieten ze van een centraal aanspreekpunt. Ook is een VME een dankbaar vehicle voor duurzame acties waar niet alleen de bedrijven beter van worden trouwens. Zo onderschreven alle bedrijven op de vier bedrijventerreinen met VME unaniem het streefbeeld ‘Maatschappelijk Actiefbedrijventerrein’.

‘Maatschappelijke bedrijventerreinen’ zijn bedrijventerreinen waarbij de maatschappelijke functies zoals tewerkstelling, esthetisch en architecturaal aantrekkelijk bouwen, het gebruik van milieuverantwoorde materialen en technieken, duurzame bedrijfsvoering, maar ook betaalbaar duurzaam groenbeheer met aandacht voor biodiversiteit en tal van andere maatschappelijk relevante functies aan bod komen.

‘Actiefbedrijventerreinen’ zijn bedrijventerreinen die niet alleen op hernieuwbare wijze instaan voor de energiebehoeften eigen aan de er op aanwezige bedrijven zelf, maar bovendien een netto surplus aan hernieuwbare energie genereren ten behoeve van de omliggende stedelijke agglomeraties.

 Wat zou jij op Doorn Noord graag gerealiseerd zien binnen de VME?

Uiteraard de effectieve realisatie van het concept ‘Maatschappelijk Actiefbedrijventerrein’.

Naast de acties zoals daartoe ondernomen op bedrijventerrein Aalst-Zuid IV, en andere bedrijventerreinen, is het uitkijken naar de socio-economische én duurzaamheidsambities van de kandidaat-investeerders om dit in symbiose met hen gestalte te geven.

Zo kijk ik onder meer uit naar de opwekking van lokale hernieuwbare energie, zowel wind- als zonne-energie, maar desgevallend ook effectief energiedelen tussen de bedrijven, opdat Doorn Noord gestalte geeft aan een lokale elektrificatie-economie, en ook naar de exploitatie van een koude-warmte-net.

Foto © Dirk Wollaert