schepen Triest

Schepen Triest onthult Doorn Noord. Lees hier zijn speech


Schepen van lokale economie van Stad Ninove, Alain Triest, krijgt de eer om het nieuwe bedrijventerrein te onthullen. De speech die hij gaf op de persconferentie kan u hier integraal lezen. De tewerkstelling die zal worden gecreëerd, tot 1000 arbeidsplaatsen, staat samen met het streven naar COneutraliteit centraal.

Ook op mijn beurt een goeie middag iedereen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om jullie iets meer toelichting te geven over dit project Doorn Noord en wat we willen bereiken…

Naam & logo

We hebben de naam DOORN NOORD grotendeels gekozen door de geografische ligging van dit bedrijventerrein… Het nabijgelegen kruispunt wordt in de Ninoofse volksmond gesitueerd als kruispunt “ De Doorn” verwijzend naar de horecazaak die er al sinds jaar en dag gevestigd is. We wensten deze verwijzing dan ook te behouden met de naam DOORN. Het gedeelte NOORD wordt bekomen omdat dit nieuw bedrijventerrein zich in het noorden van Ninove situeert.

Deze naamkeuze gaf ons ook onmiddellijk de mogelijkheid om de 4 hoofdpijlers van dit Nieuwe bedrijventerrein visueel kenbaar te maken. De vier "bollen" of zeg maar de O's in DOORN NOORD staan hiervoor symbool. Ook de kleurkeuze is niet zomaar gekozen, de groene kleuren geven aan dat de Biodiversiteit en de Ruimtelijke kwaliteit voor ons zeer belangrijk zijn, het grijze verwijst dat we streven naar de COneutraliteit en het roze staat dan weer voor de synergiën en de samenwerking tussen de bedrijven, en toegegeven, het geeft ons stoere industrieterrein ook een wat zachtere “ zij het vrouwelijkere” kantje. Persoonlijk had ik hier misschien graag wat meer blauw vertegenwoordigd gezien, maar een politieker moet al eens compromissen maken.

Omvang van het bedrijventerrein en aantal percelen

Dit nieuwe bedrijventerrein is een van allerlaatste, zoniet het allerlaatste nieuwe regionale bedrijventerrein in Zone Zuid-Oost Vlaanderen, qua ligging kan het eigenlijk niet beter, want we situeren ons hier ongeveer in het midden van de industrieas tussen Gent en Brussel. Via de N28/N45 op een kleine 9 KM bereikt men de autosnelweg E40, en via de N8 op een 20-tal km kan men de ring rond Brussel oprijden. Dit bedrijventerrein heeft dus prima ontsluitingswegen. Maar niet alleen deze ontsluitingswegen zijn een grote troef voor dit bedrijventerrein, ook het openbaar vervoer is zeer nabij gelegen. Op iets meer dan 1 km ligt het station van Ninove, en afspraken met De Lijn zorgen er voor dat er een bushalte komt pal aan of zelfs op het bedrijventerrein zelf. Al deze troeven zorgen ervoor dat er nu reeds meer vraag dan aanbod is voor de beschikbare bedrijfsgrond. Met een totale oppervlakte van 23 ha waarvan 17 ha netto bouwoppervlakte kan men dit moeilijk een 'klein' bedrijventerrein noemen, en toch zijn er op dit ogenblik reeds aanvragen binnen voor een viervoud van deze oppervlakte. Het aantal verkoopbare percelen ligt op dit moment nog niet strikt vast, wel dient men een minimum oppervlakte van 5000 m² aan te kopen, maar groter mag ook altijd natuurlijk.

Tewerkstelling

Wat de tewerkstelling betreft op dit nieuwe bedrijventerrein geeft een ruwe schatting ons een aanbod van extra tewerkstelling op het Ninoofsgrondgebied van om en bij de 1000 arbeidsplaatsen. Als we dit samentellen met de extra tewerkstelling die we gecreëerd hebben in de KMO-zone van de Kapittelstraat (ongeveer 100 extra arbeidsplaatsen) betekent dit dat we ervoor gezorgd hebben dat Ninove virtueel geen werkzoekenden meer zou hebben, daar we op dit ogenblik in Ninove 1075 niet werkende werkzoekenden hebben. In de redenering dat alle arbeidsplaatsen door Ninovieters zouden ingenomen worden natuurlijk.

We zetten dan ook heel sterk in op lokale tewerkstelling, daar dit heel wat voordelen biedt. De reistijden van het woon-werkverkeer zijn verwaarloosbaar in vergelijking van de vele honderden Brusselse pendelaars. Dit draagt niet alleen bij tot een betere mentale “mind set” van de werknemer,  (denk maar aan de vele pendelaars die na 2 uur in de file gestaan te hebben, vrij gestresseerd op de werkplek aankomen) maar zeker ook de ecologische aspecten van deze lokale economie zijn niet te onderschatten, reken maar eens uit hoeveel ton COuitstoot we hiermee verminderen op de Vlaamse wegen.

De 4 pijlers van het bedrijventerrein

Zoals het Logo al aangeeft, focust dit bedrijventerrein zich op 4 kernwaarden, zijnde

1 —  Lokale energieopwekking
2 —  Ruimtelijke kwaliteit
3 —  Biodiversiteit
4 —  Synergieën (slim delen en samenwerken)

Als eerste pijler hebben we de lokale energie opwekking

Het implementeren van en streven naar  CO2-neutraliteit op Doorn Noord staat centraal.

Door middel van zonnepanelen aan de zuidzijde van het dak en laadpalen voorzien bedrijven op Doorn Noord in de eigen groene stroom en het gebruik ervan. Het kantoorgedeelte zal aan de zuidzijde van het gebouw worden ingepland om zoveel mogelijk energie-efficiëntie te realiseren. Dit resulteert in economische voordelen zoals een goedkopere energierekening. Er zal actief worden gezocht naar het verder opwekken van hernieuwbare energie door middel van bijvoorbeeld windturbines en een warmtenet met koude/warmte opslag. Bedrijven die er zich zullen vestigen zullen ook massaal inzetten op het duurzaam produceren van de nodige energie of het afnemen van op het terrein geproduceerde duurzame energie. Er wordt onderzocht of warmte en koude kan geleverd worden via geothermie, en of een warmtenet mogelijk is. Indien de economische haalbaarheid positief is, zal ieder bedrijf op het net worden aangesloten.

Als tweede pijler hebben we de ruimtelijke kwaliteit

Duurzaam ruimtegebruik is een belangrijk onderdeel van een duurzaam bedrijventerrein.

Een optimale inplanting van elk bedrijf zorgt voor meer efficiëntie, licht en lucht op het terrein. Bovendien voorkomen minimale hoogtes en een hoog bebouwingspercentage ruimteverlies. Doorn Noord wordt maximaal benut door het groeperen en meervoudig inzetten van verscheidene functies zoals toonzalen, kantoren en parkings. Kwalitatieve buitenruimtes kunnen ook meervoudig gebruikt worden als recreatieruimte en waterbuffering. Lokale fauna en flora zal kunnen migreren van de ene plek naar de andere. Daarbij kan u uw bedrijf extra in de kijker zetten door te kiezen voor de zichtlocaties langs de N45.

Voor de nieuwe bedrijven die zich hier willen vestigen, is Doorn Noord niet alleen een werkplek, maar samen met een hoogwaardige architectuur en gevelbekleding is een vestiging op Doorn Noord ook een visitekaartje voor uw bedrijf. De dakbedekking zal in een lichte kleur worden uitgevoerd met het oog op vermijden van hitte-absorptie én het verhogen van de productie van de zonnepanelen. Een lusstructuur op Doorn Noord zorgt voor een vlotte doorstroming en goede ontsluiting. Parkeerstrips op de publieke gedeelten zullen zorgen voor collectieve parkeerplaatsen.

De Biodiversiteit is de 3de van de 4 kernwaarden

Doorn Noord investeert in een kwalitatieve werkomgeving door de integratie van meer natuur. Dit doen we vooral door in te zetten op een hogere biodiversiteit op het terrein. Ook binnen de ontwikkeling van bedrijventerreinen dient men te evolueren naar nieuwere en mooiere methodes. De tijd van de lintbebouwing van grijze grauwe bedrijfsgebouwen waartussen amper een sprietje gras of wat groen te vinden is, is onherroepelijk voorbij.

De integratie van groen op het bedrijventerrein zorgt voor een duurzame synergie en tal van voordelen maar bovenal een betere werk- en beeldkwaliteit. Door het gebruik van streekeigen bomen en planten en een collectief groenbeheer bekomt het bedrijventerrein een uniforme hoogwaardige groene aanleg. Naast ruimte voor groen, wordt er ook ruimte voor water gecreëerd door de aanleg van een collectieve waterbuffer. Door het water een prominente plaats te geven, wordt de kans op wateroverlast zo goed als uitgesloten. Niet alleen zorgt de inzet van groen en water op het terrein voor een betere beeldkwaliteit, het zorgt ook voor verkoeling en biedt medewerkers een recreatieve werkomgeving. 

Via een vergunning ‘tijdelijke natuur’ zullen de percelen die voorlopig braakliggend zijn, omgevormd worden tot graslanden met een hoge ecologische waarde. Doorn Noord streeft op deze manier naar een aantrekkelijke en duurzame werkomgeving, kortom we zorgen hiermee voor een bedrijfsvisitekaartje om trots op te zijn.

En als laatste maar zeker niet de minst belangrijke kernwaarde is het slim delen en het samenwerken

Zoals ik reeds zei, ook de ontwikkelingsmethoden voor bedrijventerreinen dienen mee te evolueren met hun tijd. Ik ben dan ook zeer blij en fier over de nieuwe manier van aanpak van de ontwikkelingsprocedure voor dit bedrijventerrein die we hebben uitgewerkt samen met de medewerkers van Solva, en waar ik hen zeer dankbaar voor ben. Voor de eerste maal in België worden de bedrijfsterreinen te koop aangeboden nog voor het bedrijventerrein zelf volledig is aangelegd. Dit levert ons een vermoedelijke tijdswinst op van 1 a 2 jaar. Dit omdat bedrijven onmiddellijk kunnen starten met het opmaken en laten goedkeuren van hun nieuwe bedrijfsplannen en het aanvragen de nodige vergunningen, dit simultaan met de aanleg van de weginfrastructuur, de nutsleidingen en de groen- en watervoorzieningen op het bedrijventerrein zelf.  Maar op deze manier hoeven we ook geen bedrijven te weren omdat ze niet in het bestaande plan zouden passen qua benodigde oppervlakte.

Op deze manier hoeven we ook geen net aangelegde weginfrastructuur terug op te breken en opnieuw aan te leggen om het wegtracé alsnog aan te passen aan de nieuwe bedrijven, wat ons een aanzienlijke realisatiekost bespaart.

Maar deze manier van werken geeft ons vooral ook de mogelijkheid om naar synergiën te zoeken tussen de verschillende kandidaat kopers voor de nieuwe bedrijven, synergiën die bekomen kunnen worden op vlak van energie uitwisselingen en gemeenschappelijk aan te leggen parkeerplaatsen, om er maar een paar te noemen. Op deze manier kunnen we zoeken om dit bedrijventerrein op de meest ruimtelijke efficiënte manier te ontwikkelen, met een minimum aan onbenutte restoppervlakten.

Maar ook op het vlak van mobiliteit engageert Doorn Noord zich door het inrichten van een mobipunt. Dit is een knooppunt van verschillende vervoerswijzen op buurtniveau, vb. door een bushalte te voorzien, het mogelijk maken van wagen- en fietsdelen, of een ruimte om te carpoolen. Kortom dit is de incubator voor het stimuleren van multimodaal vervoer en slimme logistiek.

Type bedrijven die worden aangetrokken

Welke bedrijven zoeken we nu. Na het toelichten van de 4 kernwaarden van dit bedrijventerrein is het evident dat we op zoek gaan naar bedrijven die willen groeien vanuit een duurzame visie en ambitie. Bedrijven die deze locatie zien als een ideale economische uitvalbasis en een optimale werkplek. Bedrijven die een meerwaarde betekenen voor de buurt en voor onze stad.

Door het nauwkeurig kiezen van voorschriften zullen ook de bedrijven zelf hun steentje bijdragen, zonder de economische realiteit daarbij te vergeten.

De bedrijven die we zoeken, zijn de bedrijven die op het terrein actief samenwerken rond tal van diensten met als doel een economisch voordeel te realiseren, de ecologische milieu-impact te verkleinen en de sociale cohesie tussen de bedrijven te bevorderen.

Rol van het parkmanagement

Parkmanagement is de garantie om de kwaliteit van het bedrijventerrein vandaag en in de toekomst te waarborgen. De bedrijven worden mede verantwoordelijk voor “ hun “ visitekaartje door het oprichten van een vereniging van mede-eigenaars of kortweg een VME.

De parkmanager staat binnen de Vereniging van Mede-eigenaars in voor het straatmeubilair en collectieve functies zoals beveiliging en het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke zones.  Tevens zal hij samen met de VME steeds op zoek gaan naar initiatieven ter stimulering van hernieuwbare energie. Hierbij wordt specifiek gekeken naar synergiën tussen bedrijven en collectieve functies. Nieuwe technieken zullen toegelicht worden door specialisten op infoavonden. In samenspraak met de VME behoren andere initiatieven zoals een bedrijfsrestaurant, kinderopvang en was- en strijkdiensten tot de toekomstige mogelijkheden.

Uitgiftebeleid en selectiecriteria

Elk bedrijf dat een bouwperceel wenst aan te kopen op een regionaal bedrijventerrein van min 5000 m² kan zich kandidaat stellen door het indienen van een kandidaatsdossier voor 31 augustus 2018 . De selectie van de bedrijven gebeurt door middel van een quotering binnen 3 criteria, nl.

1/ De huidige bedrijfseconomische context,
2/ Een motivatie van de keuze om zich in Ninove te vestigen,
3/ De duurzame acties die men wenst te implementeren in de nieuwe vestiging.

Eind september volgt dan de bekendmaking van de weerhouden bedrijven. Het verdere verloop van de procedure zal de heer Bart Wallays u straks toelichten.

Slotwoord

Tot slot wil ik het stadbestuur bedanken voor hun medewerking en goedkeuring voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Alle medewerkers van de stad van de diverse diensten die het dossier mee hebben opgevolgd en uitgewerkt.

Alle medewerkers van de intercommunale SOLVA wil ik van harte bedanken voor de snelheid en het professionalisme waarmee ze dit dossier hebben opgebouwd en vormgegeven. De zeer constructieve samenwerking, en hun geduldige houding als ik het weer eens anders zag dan de rest. …

Ik weet het, namen noemen in speeches is zeer gevaarlijk om iemand te vergeten, maar ik wil bij deze toch 4 mensen speciaal bedanken voor hun inzet . Dat zijn

De heer Pieter Kindermans als project verantwoordelijke,

De heer Koen de Mesel als  verkoopsverantwoordellijke en bedrijventerreinmanager,

Mevr. Ilse CLAES als Coördinator Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, en organisator van dit kick-off event

En uiteraard de heer Bart Wallays als algemeen directeur bij SOLVA

en last but not least de familie Sienaert van het bedrijf Ter Groeningen.


U ziet het mijne dames en heren, Ninove zal hier binnenkort een schoolvoorbeeld van een bedrijventerrein ontwikkelen, dat heel waarschijnlijk een nieuwe maatstaf zal zijn voor andere toekomstige en bestaande  bedrijventerreinen, en misschien wel het visitekaartje voor uw bedrijf wordt….. ik zou zeggen we hebben nog een aantal bouwpercelen in de aanbieding, maar aarzel niet te lang want het zijn de laatste.

 

Ik dank u.

Foto © Dirk Wollaert