Ea74 D232 85 C8 4332 9665 02 Dbaa6 F5 E35

Waarom werden de bomen op het terrein van Doorn Noord gekapt?


We krijgen af en toe de vraag waarom de bomen op het terrein werden gekapt, gezien er toch wordt ingezet op het creëren van een blauwgroen netwerk, nl. plaats voor water en natuur. Lees hier de achtergrond van deze beslissing.

Aansluitend op de aankoop van de gronden was de eerste stap die op het terrein gezet kon worden de uitvoering van een archeologisch vooronderzoek. De archeologienota die hiervan het resultaat vormt, dient immers gevoegd te worden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de infrastructuur en de gehele aanleg van het bedrijventerrein. De aanwezige beplanting diende hiervoor gerooid te worden. In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos werd hiervoor een kapmachtiging aangevraagd in september 2016. Deze machtiging werd verkregen in oktober 2016 waarna een overheidsopdracht werd opgestart voor het aanstellen van een aannemer voor het kappen van de bomen. Dit is van start gegaan in januari 2017 maar heeft door het slechte weer en perikelen bij de aannemer geduurd tot oktober 2017. Intussen konden onze archeologen op het terrein wel hun vooronderzoek uitvoeren. Op het terrein zal het vroegere populierenbos later nog ontstronkt worden aangezien er gevaar was voor verlies van archeologische info.

 

Naast de kapmachtiging, die impliceert dat er herbebossing zal komen, dient er een ook een omgevingsvergunning tot ontbossing aangevraagd te worden waardoor het bos officieel verdwijnt. Deze moet samen met de omgevingsvergunning voor de infrastructuur en de gehele aanleg van het bedrijventerrein worden ingediend. Algemeen geldt er een ontbossingsverbod in Vlaanderen maar het feit dat Doorn Noord een bestemming heeft als industriegebied vormt hierop een uitzondering. Om een gelijkwaardig bosareaal te behouden in Vlaanderen geldt er een boscompensatieplicht. Dit kan onder andere door het betalen van een bosbehoudsbijdrage. Gezien echter de grote oppervlakte laat de wet enkel toe om een compenserende bebossing uit te voeren, zelf of via een derde. Dit laatste zal dan ook gebeuren bij Doorn Noord. De te compenseren oppervlakte wordt berekend door de effectief beboste oppervlakte te vermenigvuldigen met een boscompensatiefactor. Deze waarde is afhankelijk van de ecologische waarde van het bos waarbij niet-inheems loofbos en/of naaldbos een factor 1 heeft, gemengd bos een factor 1,5 en inheems loofbos een factor 2. Op Doorn Noord bedroeg de oppervlakte te vermenigvuldigen met factor 1 18.700 m², die met factor 1,5 31.200 m² en die met factor 2 27.700 m². De totale te ontbossen oppervlakte bedroeg aldus 77.600 m². Rekening houdende met de boscompensatiefactor zal er in de praktijk echter 120.900 m² of meer dan 12 ha inheems loofbos in Ninove of zijn onmiddellijke omgeving worden aangeplant.

 

Op het terrein zelf zal uiteraard ook heel wat groen aangeplant worden. Naast de groene opbouw van het openbaar domein zullen er dense groenbuffers aan de noord- en zuidzijde, en landschappelijke buffers langsheen de expresweg en Aalstersesteenweg worden aangelegd. Centraal komt er een groene doorsteek voor de trage weggebruiker met plaats voor water. Deze groene ruimtes, waar de nadruk zal gelegd worden op de biodiversiteit, zullen een plaats krijgen binnen de mede-eigendom waarvan elk bedrijf op het bedrijventerrein voor een aandeel eigenaar zal van zijn volgens de oppervlakte van hun privatief perceel. In totaal zal deze ruimte voor groen en water een oppervlakte hebben van meer dan 4 ha. Aangezien deze gronden planologisch gelegen zijn in industriegebied komen deze niet in aanmerking als compensatieoppervlakte.

 

Het kappen van de aanwezige bomen en de begrijpelijke publieke verontwaardiging die dit met zich mee heeft gebracht, heeft dus ook een keerzijde. Het verdwenen groen, dat niet steeds even kwalitatief was aangezien het grotendeels bestond uit naaldbomen en populieren, zal op korte termijn op een kwalitatieve en recreatieve manier terug komen naar het terrein en elders binnen Ninove zal meer dan 12 ha nieuw bos aangeplant worden waar de natuur zich ten volle kan ontwikkelen in alle rust en op een kwalitatieve manier.