Bart

Bart Wallays, directeur SOLVA over het belang van de 3 criteria voor vestiging op Doorn Noord


Omdat er niet over de prijs kan onderhandeld worden, zijn drie algemene criteria naar voor geschoven waarop de kandidaten zullen worden getaxeerd.

Dag Bart, 

voor de toewijzing van bedrijven op Doorn Noord kiest SOLVA en Stad Ninove voor een selectieprocedure. Leg je ons even uit waarom deze keuze ?

Omdat er eenvoudig weg over de prijs niet onderhandeld kan worden. Deze prijzen zijn vastgelegd door de raad van bestuur van SOLVA na overleg met het stadsbestuur. Dan is de vraag hoe we een selectie kunnen maken van geïnteresseerde bedrijven zonder dat de biedprijs een criterium is. Daarom hebben we drie algemene criteria naar voor geschoven waarop de kandidaten getaxeerd zullen worden.

 

Welke criteria worden onderzocht?

Ten eerste dient de kandidaat uitvoerig te beschrijven wat het bedrijf vandaag voorstelt, zowel naar activiteit als in cijfers. Ten tweede beschrijft men de reden waarom het bedrijf zich in Ninove wenst te vestigen. M.a.w. wat zijn uw ambities op dit terrein en op welke manier zal Ninove dit ook ondervinden? Tenslotte kunnen we niet meer omheen het criterium duurzaamheid. Niet alleen overheden en gezinnen maar ook bedrijven dienen hun bijdrage te leveren aan een gezonder klimaat. Hier zijn we benieuwd wat de kandidaat schrijft over haar plannen op het vlak van duurzaam bouwen en werken. Het gewicht dat aan de drie criteria wordt gegeven is verschillend. Het eerste telt voor 35%, het tweede telt ook voor 35% en tenslotte neemt duurzaamheid 30% voor zijn rekening.

 

Hoe zullen deze criteria worden gescreend?

Het aanvraagdossier is zo opgesteld dat ieder geïnteresseerd bedrijf aan de hand van een vragenlijst op een zelfde manier zijn kandidatuur dient op te stellen en in te sturen. Daarenboven zal een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van SOLVA en de stad Ninove, aangevuld met een expert op het vlak van duurzaamheid, de dossiers evalueren. Op die manier hopen we op een objectieve en onderbouwde manier tot een selectie van bedrijven te komen.

 

Hoeveel geïnteresseerde bedrijven zijn er vandaag?

De lijst van geïnteresseerden wordt al een paar jaar aangevuld en bijgehouden. Indien elk bedrijf op deze lijst een perceel zou kopen hadden we dubbel zoveel grond als Doorn Noord nodig om iedereen te bedienen. Echter, ervaring leert dat een aantal bedrijven ofwel reeds een andere oplossing hebben gevonden of gewoon afhaken wanneer ze effectief dienen te beslissen. Het blijft dus afwachten hoe groot de vraag is maar ervaring bij andere bedrijventerreinen leert dat bij de huidige hoogconjunctuur en lage rentes de vraag naar bedrijventerreinen zeer groot is.

 

De criteria zijn streng en de vraag is groot. Wat met kleine bedrijven. Komen zij in aanmerking?

In principe komen kleine bedrijven niet in aanmerking. Doorn Noord is een regionaal en geen lokaal bedrijventerrein. Dit vertaalt zich in de grootte van de percelen. De minimum oppervlakte is 5.000 m² waarbij een bouwverplichting van 60% geldt. M.a.w. ieder bedrijf kan zich kandidaat stellen zolang hij deze minimumverplichting kan nakomen.

 

Wie komt niet in aanmerking?

Bedrijven op zich worden niet uitgesloten maar wel een aantal activiteiten. Zo is het niet mogelijk om een kleinhandelsruimte of kantoorgebouw daar te realiseren. Tenzij deze slechts een klein onderdeel uitmaken van de hoofdactiviteit die een productie, assemblage, verwerking-, of distributieactiviteit is.

 

Hoe belangrijk is het dat bedrijven de kandidatuurstelling goed invullen?

Zeer belangrijk. Dit is namelijk de enige manier om kans te maken op een perceel op Doorn Noord. Andere manieren om SOLVA of de stad te overtuigen zijn niet mogelijk. De industriegronden zijn in onze regio intussen te schaars om daar lichtzinnig mee om te gaan. We hopen echter dat we zoveel mogelijk bedrijven kunnen bedienen die een ambitieus dossier hebben ingediend.

 

Wat zijn de ambities van SOLVA en Stad Ninove met dit terrein?

Ondernemerschap en tewerkstelling aantrekken voor Ninove en de omliggende regio. Want ondernemerschap trekt nu eenmaal nieuw ondernemerschap aan en creëert bedrijvigheid in zowel de letterlijke als figuurlijke zin van het woord. Dit bedrijventerrein zal er voor zorgen dat vele honderden Ninovieters een job zullen vinden dichtbij huis. Tenslotte mogen we de neveneffecten van nieuwe bedrijven op het vlak van horeca, handel en diensten niet onderschatten. Ook zij profiteren mee van deze nieuwe dynamiek. Dit wordt een van de laatste kansen om zich te vestigen op een regionaal bedrijventerrein. Een oproep aan alle ambitieuze bedrijven om zich van hun beste kant te laten zien!


Het kandidaatsdossier is te downloaden op de pagina Kandidaat koper.

Foto © Dirk Wollaert